PUBLICATIONS


E. Lakervi: Sähkölämmityksen käytön tutkiminen, Valtion teknillistieteellinen toimikunta, työjulkaisu nro 3, "Sähköllä lämmitetyn rakennuksen kuormituskäyrien määrittäminen tietokoneella", Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi, 1969

E. Lakervi: Diplomityö: Ohjelma tietokoneelle IBM 1620 voimansiirtoverkon johdinkatkeamatapausten vaikutusten laskemiseksi, TKK, 1969

S. Kärkkäinen ja E. Lakervi: Laskentamenetelmät ja tietokoneohjelmat osittaispurkaussuureiden laskemiseksi monikanavaisella pulssianalysaattorilla mitatuista osittaispurkausjakautumista, SITRA, työjulkaisu,TKK Sähkölaitoslaboratorio 19.8.1970

E.Lakervi: Ylijännitteiden ja ylijännitesuojauksen laskeminen tietokoneella, Esitelmämoniste Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla "Tietokoneen hyväksikäyttö sähköverkon suunnittelussa ja käytössä", INSKO 28 - 71, Helsinki 1971

J. Elovaara ja E. Lakervi: Ylijännitteet ja ylijännitesuojaus, Esitelmämoniste Ammattienedistämislaitoksen järjestämillä kursseilla, Helsinki 1971

E. Lakervi: Lisensiaattityö: Muuntoaseman suojaaminen ukkosylijännitteitä vastaan, TKK, 1971

E. Lakervi: Muuntoaseman suojaaminen ukkosylijännitteitä vastaan, Tutkimus ja tekniikka 1972, nro 3, ss. 33 - 35

E. Lakervi: Ylijännitesuojaus, Esitelmämoniste Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla "110 kV muuntoaseman suunnittelu", INSKO 28 - 72, Helsinki 1972

E. Lakervi: Ukkosylijännitteet 110 kV kytkinlaitoksessa, Sähkö - Electricity in Finland, 1973, nro 3, ss. 123 - 126

M. Heinonen ja E. Lakervi: Sähköasemien ylijännitesuojaus, Esitelmämoniste Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla, "Ylijännitesuojaus ja eristyskoordinaatio", INSKO 76 - 74, Helsinki 1974

E. Lakervi: Säteittäisen sähkönjakeluverkon laskemisesta tietokoneella, Sähkö - Electricity in Finland 1974, nro 10, ss. 393 - 396

E. Lakervi: Sähkölaitosten tietojenkäsittely; jakelusähkölaitosten verkostolaskenta, (konferenssiselostus, UNIPEDE) Sähkö - Electricity in Finland 1975, nro 2, s. 71

E. Lakervi: Kainuun sähkönjakelu, Kainuun Sanomat 14.5.1975

E. Lakervi: Merikosken voimalaitos, Kaleva, Oulu-lehti ja Pohjolan Työ, 1975,1976

E. Lakervi: Merikosken voimalaitoksen generaattorivauriosta, Palontorjuntatekniikka 2/1976

E. Lakervi: Verkostolaskenta - Yleistyvä jakeluverkon tarkkailutapa, Sähköurakoitsija 3/77

E. Lakervi: Sähkönjakeluverkon suunnittelu yhdyskuntasuunnittelun osana, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikan laboratorio, 15.3.1977

E. Lakervi: Sähkölaitostoiminta, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikan laboratorio, 24.10.1977

E. Lakervi: Pienjänniteverkkojen suojauksen lähtökohdat, Esitelmämoniste Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla "Pienjänniteverkon suojaus", INSKO 28 - 78, Helsinki 1978

E. Lakervi: Suomen sähköhuollon organisaatio, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste nro 42, 64 s., Tampere 1978

E. Lakervi: Sähkönjakeluverkon suunnittelun kehittäminen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikan laboratorio 23.12.1978

J. Elovaara, Y. Laiho ja E. Lakervi: Voimansiirto- ja jakeluverkkojen tietokonelaskenta, Sähkö - Electricity in Finland 1979, nro 5 - 6, s. 157

P. Juuti ja E. Lakervi: Tietokoneohjelma pienjänniteverkon suunnittelun apuneuvona, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, Raportti 2, 1979

E. Lakervi: Keskijänniteverkon mitoittaminen ja siihen liittyvä laskenta, Esitelmämoniste Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla, "Sähkölaitosten keskijänniteverkkojen suunnittelu", INSKO 104 - 79, Helsinki 1979

K.Hytönen ja E. Lakervi: Jakeluverkostojen suunnittelu,(konferenssiselostus, CIRED) Sähkö - Electricity in Finland 1979, nro 12, s. 403

E. Lakervi: Sähkönjakeluverkon suunnittelulaskenta, Sähkö - Electricity in Finland 1979, nro 12, ss. 404 - 408, 1979

E. Lakervi: Muuntamon sijoituspaikan valinta, Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen julkaisu 47/80, Jakelumuuntajat ja muuntamot, Helsinki 1980

E. Lakervi ja R. Vesterinen: Computer Methods for the Management of Distribution Networks in Finland, Sähkö-Electricity in Finland, 1980 nro 5 - 6, ss. 181 - 188

P. Juuti ja E. Lakervi: Tietokoneen hyväksikäytöstä sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa, Esitelmä Elekta 80' johdonrakennusnäyttelyssä

E. Lakervi: Laitekehitelmiä maaseutuverkon sähkönjakeluongelmiin, Sähköurakoitsija-lehti 8-9/1980, ss. 68 - 69

E. Lakervi: Low-voltage Electricity Distribution Network Design, Luentosarja Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen kurssilla syyrialaisille, 1980

E. Lakervi: Tietokoneen käyttömahdollisuuksista sähkönjakeluverkon suunnittelussa, Tietosavo Oy:n sähkölaitospäivät 25. - 26.11.1980, Kuopio

E. Lakervi: Sähkölaitosverkkojen suunnittelulaskennan kehittämismahdollisuuksia, Tietosavo Oy:n verkostolaskennan käyttäjäpäivät, 27. - 28.4.1981, Kuopio 1981

E. Lakervi: Use of Systematic Distribution Network Design Methods in Small Electricity Supply Undertakings, IEE Conference Publication No 197, pp. 345 - 349, CIRED '81, Brighton 1981

E. Lakervi: Osuus "Jakeluverkon suunnittelulaskenta"-lisensiaattikurssin opintomonisteessa "Verkostolaskenta", TKK, Sähkövoiman käytön laboratorio, Espoo 1981

E. Lakervi: Atk:n hyväksikäyttömahdollisuuksista alueellisen sähköhuollon suunnittelussa, Esitelmämoniste Suomen Kaupunkiliiton Sähköhuollon suunnittelun kurssilla 21. - 22.10.1981, Espoo

E. Lakervi: Tietokoneen hyväksikäyttömahdollisuuksista energialaitosten suunnittelussa, Kunnallistekniikka nro 6, 1981, ss. 10 - 11

K. Hytönen ja E. Lakervi: Jakeluverkostojen suunnittelu,(konferenssiselostus, CIRED) Sähkö - Electricity and Electronics, No 1, 1982, s. 13

E. Lakervi: Sähkön siirto ja jakelu, Vuosisata sähköä Suomessa, Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y., ss. 54 - 56

P. Juuti, E. Lakervi: Sähkölaitosten sähkönjakeluverkkojen suunnitteluohjelmisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka, Raportti 1 - 82

E. Lakervi: Sähkölaitosten sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, (kirja) Insinööritieto Oy, 1982, 126 s.

E. Lakervi: Sähkölaitostekniikan opetus ja tutkimus Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, Sähkö 55 (1982) 7 - 8, ss. 30 - 33

E. Lakervi: Opintomatka South Wales Electricity Boardiin 1.10. - 13.12.1982 aiheena sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka, Raportti 6 - 82, Tampere 1982

E. Lakervi, J. Partanen: Use of Computational Methods for Electricity Distribution Network Design in Rural Areas, Sähkö 56 (1983) 1, ss. 16 - 20

E. Lakervi: Resistiivisen sähkönjakelujohdon mitoitustekijät, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka, Raportti 1 - 83, Tampere 1983

E. Lakervi: Sähkönjakeluverkon suunnitteluapuneuvoja, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka, Raportti 3 - 83, Tampere 1983

E. Lakervi: Ruutukaava-alueen sähkönjakeluverkon muodon valintanäkökohtia, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka, Raportti 4 - 83, Tampere 1983

E. Lakervi: Muistiinpanoja Etelä-Walesin sähkönjakelutekniikasta, Sähköurakoitsija 4/83, ss. 36 - 39

E. Lakervi: Kuormituskäyrätietojen hyväksikäyttömahdollisuuksia, Esitelmä INSKO:n kurssilla Mikrotietokone ja pientietokone sähkölaitoskäytössä - automaatio jakelusähkölaitoksissa, 21. - 22.11.1983, Tampere (uusinta 25. - 26.4.1984)

E. Lakervi: Modell för Planering av Eldistribution på Landsbygden, Föredrag vid kursen Datorbaserad Planering av Energisystem, 15. - 17.11.1983, KTH, Stockholm

E. Lakervi: Tietokoneen hyväksikäyttö sähkölaitosten keskijänniteverkkojen yleissuunnittelussa, Esitelmä Tietosavo Oy:n sähkölaitospäivillä 29. - 30.11.1983, Kuopio

E. Lakervi (toim.): Sähkönjakeluverkkojen suunnittelumenetelmät, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste nro 97, 157 s., Tampere 1984

E. Lakervi: TTKK:n rooli verkostosuunnittelun apuneuvojen kehittämisessä, Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y:n verkostolaskentapäivä, Helsinki 21.5.1984

K. Kannus, E. Lakervi, V. Verkkonen: Dielectric Strength of High Voltage Insulators in Different Weather Conditions, Nordiskt Symposium on Elektriska Isoleringar, Nord-IS 84, 4.6. - 6.6.1984, Kungälv, Sverige

E. Lakervi: Voltage Drop Limitation as a Cost Factor in Electricity Distribution Network Design, Sähkö - Electricity and Electronics, 1984, nro 6, s. 14 - 17

E. Lakervi: CAD verkostosuunnittelussa, Esitelmä Sähköinsinööriliitto r.y:n kesäkokouksessa 27.8.1984, Jyväskylä

E. Lakervi: TTKK:n verkostosuunnittelumenetelmäprojekti osana sähkölaitossuunnittelun kehitystoimintaa, Sähkö 57 (1984) 8, s. 14 - 16

E. Lakervi: Linear Voltage Regulation and Loss Calculation Methods for Low-Voltage Network Design, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-103, No. 8, August 1984, p. 2249 - 2253

E. Lakervi: Aspects of Electricity Distribution Network Design and Assosiated Computer Based Tools, (väitöskirja) Tampereen teknillisen korkeakoulun julkaisuja nro 21, Tampere 1984, 96 p.

E. Lakervi ja T. Kuula: Suomen sähköhuollon toiminta ja organisaatio, (kirja) Insinööritieto Oy, 1985, 112 s.

K.Kannus, E. Lakervi ja V. Verkkonen, Lautaseristinketjujen sähkötekninen käyttäytyminen huurteisissa oloissa, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, Raportti 1-85, ss. 37, Tampere 1985

E. Lakervi, P. Juuti and J. Partanen: Aspects for Electricity Distribution Network CAD-System Developments, IEE Conference Publication No. 250, CIRED 1985, Brighton, pp. 421 - 423

S. Janhonen ja E. Lakervi: Interaktiivinen sähköenergian siirtoverkon laskentaohjelmisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka , Raportti 2-85, ss. 34, Tampere 1985

E. Lakervi: Computer-based tools for Electricity Distribution Network Design, Sähkö - Electricity and Electronics, 1985, nro 6, p. 43

E. Lakervi: Verkostolaskenta meillä ja muualla, Esitelmämoniste INSKOn kurssilla "Jakeluverkosto ja atk" 9. - 10.10 1985 (uusinta 20.-21.3.1986), Tampere

E. Lakervi: CAD sähkölaitoksissa, Sähkölaitosten kehitysseminaari 1985, Keski-Suomen Taitotieto Oy, Jyväskylä

E. Lakervi (toim.): Sähkölaitostekniikan tutkimusseminaari, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, Raportti 6-85, 1985

E. Lakervi: Characteristics of electric distribution systems and their automation in Finland, Sähkö - Electricity and Electronics, 1986, nro 6, pp. 38 - 41

E. Lakervi, H. Maula, L. Mäkelä: Symposium kehitysmaiden sähköhuollosta (CIGRE/UPDEA, Dakar), Sähkö - Electricity and Electronics, 1986, nro 7, pp. 12 - 14

K. Kannus, V. Verkkonen, E. Lakervi: Effects of Ice Coating on the AC Performance of Medium Voltage Insulators, Nordiskt Symposium om Elektriska Isoleringar, Nord-IS 86, 9-11 juni 1986, Finland, 11 s.

E. Lakervi: Sähköenergiajärjestelmät oppituolina, Sähkö -Electricity and Electronics, 1987, nro 1, ss. 16 - 17

J. Partanen, P. Juuti, E. Lakervi: A PC Baced System for Radial Distribution Network Design, First Symposium on Electric Power Systems in Fast Developing Countries, Riad 1987

E. Lakervi: Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset - harvan oivaltama voimavara, Sähköurakoitsija 4/87

J. Partanen, P. Juuti, E. Lakervi: A PC Based System for Radial Distribution Network Design, Power Systems Computation Conference, Cascais, 1987

E. Lakervi, K. Kannus: Suurjännitetekniikan tutkimus Tampereen teknillisessä korkeakoulussaa, INSKO:n kurssi Sähkövoimatekniikan eristysrakenteet, Hotelli Rosendahl, Tampere, 16. - 17.3.1988

E. Lakervi: Közhasznú villamos elosztóhálózatok számitógépes tervezése, Villamosság, April 1988, pp. 97 - 100 (in Hungarian)

K. Kauhaniemi, A, Mäkinen, E. Lakervi: Mathematical Modelling of Electricity Distribution Systems with Several Voltage Levels, IEEE-International Symposium on Circuits and Systems, pp. 425 - 428, June 6-9, 1988, Espoo, Finland

A. Mäkinen, J. Partanen, E. Lakervi: Reliability Evaluation as Part of Computer-Aided Power Distribution Network Design, IEEE-International Symposium on Circuits and Systems, pp. 1631 - 1634, June 6-9, 1988, Espoo, Finland

V. Verkkonen, K. Kannus, E. Lakervi: Radio Interference of Medium Voltage Insulators and Its Reduction, Nord-IS, June 13 - 15, 1988, Trondheim, Norway

E. Lakervi: Computer Aided Design of Public Electricity Distribution Networks, Energietechnik, 38.Jg, Heft 3, pp. 95 - 97, March 1988, DDR

E. Lakervi, J. Partanen: Combined University Courses for Students and Engineers in Electrical Power Engineering, SEFI Conference "Engineering Education in Europe", Leuven 30 August - 2 September 1988, pp. 373 - 378

P. Juuti, E. Lakervi, J. Partanen: The Use of Customer Load Profiles in Distribution Network Design and Operation Planning, Int. Symposium on Electricity Distribution and Energy Management, IEEE-NTI-NUS, Singapore, October 1988

A. Mäkinen, E. Lakervi: Engineering Aspects For Power System Grounding in Rural Medium Voltage Netwoks, CIRED-UPDEA, November 1988, Ivory Coast

E. Lakervi, E.J. Holmes: Electricity Distribution Network Design, (book), Peter Peregrinus Ltd, London, 1989, 320 p.

A. Mäkinen, J. Partanen, E. Lakervi and K. Koivuranta: A Practical Approach for Reliability Evaluation of Distribution Networks, CIRED, May 1989, Brigton, UK

J. Partanen, P. Juuti, E. Lakervi and J. H. Etula: An Integrated Network Information and SCADA System For Control of Public Distribution Networks, IFAC, August 1989, Seoul, Korea

A. Mäkinen, E. Lakervi: Estimation of Future Outage Costs in Public Power Distribution Networks, Universities Power Engineering Conference, September 1989, Belfast, UK

E. Lakervi: Sähkönjakelutekniikan näkymiä, Sähkö 62 (1989) 9, s. 44 - 46

J. Bastman, S. Janhonen, J. Jyrinsalo, E. Lakervi and P. Virtanen: Program Für die Simulation dynamicher Ereignisse in Hochspannungsnetzen, Die 4. Wissenschaftliche Konferenz "Computerintegrierte Systeme für die industrielle Electroenergietechnik", October 1989, Leipzig, DDR

J. Partanen, A. Mäkinen, E. Lakervi and K. Koivuranta: Economic Improvements of Reliability in Medium-voltage Networks, Unipede, Second Distribution Conference, Quality of Service in the Future, October 1989, Lisbon, Portugal

Lakervi, E., Rechnergestützter Entwurf von elektrischen Verteilungsnetzen. ETZ Bd. 111 (1990) Heft 2, S. 80 - 82.

Lakervi, E. and Kauhaniemi, K., Electricity distribution system planning under uncertainty. 1st International Conference on Power Distribution, November 1990, Belo Horizonte, Brazil.

Lehtio, A., Kannus, K. and Lakervi, E., Radio interference measurements of medium voltage equipment. Nord-IS 90, June 1990, Lyngby, Denmark.

Mäkinen, A., Partanen, J. and Lakervi, E., A practical approach for estimating future outage costs in power distribution networks. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 5, No. 1, January 1990, pp. 311 - 316.

Mäkinen, A., Partanen, J. and Lakervi, E., Reliability evaluation as part of computer-aided electricity distribution network design. International Journal of Energy Systems, Vol. 10, No. 3, 1990, pp. 127 - 131.

Mäkinen, A. and Lakervi, E., A flexible reliability assessment technique for power distribution networks. 10th Power Systems Computation Conference, August 1990, Graz, Austria.

Nousiainen, K. and Lakervi, E., The effect of temperature on the impulse voltage strength of SF6 in inhomogeneous electrode gaps. IEEE International Symposium on Electrical Insulation, June 1990, Toronto, Canada.

Lakervi, E., Aspects of electricity distribution system planning, Group training program on electrification and power generation, VTT-KTM-YK, Selänpohja 10. - 21.6.1990

Partanen, J., Juuti, P. and Lakervi, E., A user-friendly network information system for public electricity distribution systems. 1st International Conference on Power Distribution, November 1990, Belo Horizonte, Brazil.

Partanen, J., Juuti, P. and Lakervi, E., A modern microcomputer-based information and design system for electricity distribution networks. 8th Conference of Electrical Power Supply Industry (CEPSI), November 1990, Singapore.

Lakervi, E., Luotettavuustiedon hyväksikäyttö sähkönjakelun kehittämisessä. Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y., kevään neuvottelupäivä 8.2.1990.

Lakervi, E., Sähkölaitostekniikan tutkimuksen uudet yhteistyömuodot. Sähkö-Tele 63 (1990) 12, s. 5, 7.

Mäkinen, A., Partanen, J. and Lakervi, E., Reliability evaluation as part of computer-aided electricity distribution network design. International Journal of Energy Systems, Vol. 10 No. 3, 1990, pp. 127-131.

Lakervi, E., Sähkönjakelutekniikan kehitysnäkymiä, Koillis-Pohjan Sähkö Oy 1950 - 1990, 1990, ss. 6-7.

Partanen, J., Juuti, P. and Lakervi E., A PC-based network information system for power distribution companies and consultants, International Conference on high technology in the power industry 1991, Tainan, Taiwan March 4-7 1991, pp. 283-288.

Roman, H., Oswald, B., Lakervi E. and Janhonen, S., Load Shedding Management for Industrial Power Systems, CIRED-conference, April 1991, Liege, Belgium.

Lakervi, E., Korkeakoulusta sähkölaitosinsinööriksi, Sähköviesti 2/1991, s 32. Lakervi, E., Studera till elverksingenjör, Elbladet 2/1991, s 32.

Holmes, E.J., Lakervi, E. and Lo, K.L., Modern distribution system design, DSI Course no 619, Decision Systems International, Electric Power Program Series, London June 26-28 1991.

Kannus, K., Lehtio, A. and Lakervi, E., Radio and TV interference caused by public 24 kV distribution networks, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 6, No 4, October 1991, pp. 1856-1861.

Kannus, K., Lakervi, E. and Verkkonen, V., Keskijännite-eristimien vaihtojännitelujuus eri ympäristöoloissa, Sähkö-Tele 7-8 1991, ss. 18-23.

Jyrinsalo, J. and Lakervi, E., The control of regional power systems during emergencies, International Symposium on Electricity Distribution and Energy Management, IEEE-NTI-NUS, Singapore, October 1991, pp. 113-117.

Lakervi, E. and Jyrinsalo J., Power distribution system planning, Tutorial after the ISEDEM-symposium in Singapore, October 18-19 1991.

Lakervi, E. ja Simola, O., Sähkönjakelu, Suomen energiatekniikan historia, TTKK konetekniikan osasto 1991, Raportti 31, s. 53 - 65.

Lakervi, E. and Partanen, J., An attractive curriculum in power engineering, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 7, No 1, February 1992, pp. 346-350.

Lehtio, A., Lakervi, E. and Talala, P., Detection of partial discharges in power transmission networks using radio interference measurement techniques, Nord-IS 1992, paper 3.2, Västerås, June 15-17 1992.

Lakervi, E., Sähköenergiaverkkojen häiriötilanteiden hallintamenetelmät, Sähköala 6-7/1992, ss. 25-27.

Lakervi, E., Verkostosuunnittelu kehittyy, Sähköuutiset 5/1992, ss. 14-15.

Lehtio, A., Pakonen, P., Kannus, K. and Lakervi, E., New site diagnostic methods for high voltage networks, UPEC 92, Bath UK, September 23-25 1992, pp. 271-274.

Lehtio, A., Pakonen, P., Kannus, K. and Lakervi, E., Recognition of electrical discharges in SF6 and atmospheric air by RFI measurements, IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, Victoria, Canada, October 18-21 1992, pp. 370-375.

Lakervi, E., Sähkön laatu tulevaisuuden haasteena. Sähkö & Tele 66(1993) 3-4, ss. 40-44.

Kannus, K., Lehtio, A. and Lakervi, E., Effects of environmental conditions on radio frequency interference caused by HV insulators. Eighth International Symposium on HV Engineering, Yokohama, Japan, 23-27 August 1993.

Jyrinsalo, J. and Lakervi, E., Islanding strategies for regional power producers. PSCC 11th Power Systems Computation Conference, Avignon, France, 30 August - 3 September 1993, pp. 1227-1233.

Pakonen, P., Lehtio, A., Kannus, K. and Lakervi, E., RFI measurements as a diagnostic technique for medium voltage transformers. International Conference on Partial Discharge, University of Kent in Canterbury, UK, 28-30 September 1993.

Holmes, E.J., Lakervi, E., Finley L. and Debs, A., Modern Power System Planning, Design and Automation. Intensive Course. Decision Systems International. October 11 - 14 1993, Unterägeri, Switzerland.

Altonen, J., Ahonen,A., Kauhaniemi, K. and Lakervi, E., Experiences of applying stochastic dynamic programming for long-term planning of electricity distribution networks. The Third International Symposium on Electricity Distribution and Energy Management, ISEDEM ´93, Singapore 27-29 October 1993.

Lakervi, E., Power Distribution System Planning and operation. Tutorial. ISEDEM ´93, Singapore 29 October 1993.

Bastman, J., Lakervi, E., Hirvonen, R., Kuronen, P. & Hagman, E., The prediction and prevention of voltage collapse in the Finnish power system. IV Symposium of Specialists in Electric Operational and Expansion Planning. 23 - 27 May 1994, Brazil.

Holmes, E.J., Debs, A., Finley, L., Lakervi, E. & Nothcote-Green, J., Modern power distribution system planning, design and automation. Decision Systems International, 6 - 10 June 1994, Unterägeri.

Lakervi, E., Mäkinen, A., Nikander, A. and Haase, H., Effects and reduction of short interruptions in rural electricity distribution systems. PQA '94, 24 October 1994, Amsterdam.

Lakervi, E., Kvalitetsanalyser: Statistik som underlag för nätplanering och nätdrift, Principer och metoder. Elkvalitet, Nordiskt Specialistmöte 1994. Helsinki. 6 s.

Lakervi, E. & Holmes, E.J., Electricity Distribution Network Design, IEE Power Series 21, 2nd Edition, Peter Peregrinus Ltd, UK 1995, 325 p.

Lakervi, E., Kauhaniemi, K. and Partanen, J., PC Applications for Dynamic Planning of Network Investments, CIRED, 13th International Conference on Electricity Distribution,pp 6.16.1-6.16.6, Brussels 1995.

Lakervi, E., Technical Considerations in System Design, Medium and Low Voltage Distribution Networks and Introduction to Network Information Systems. Intensive Course on Modern Distribution System Design, Planning and Automation, Decision Systems International, Unterägeri Switzerland, June 5-9. 1995.

Nikander, A., Lakervi, E. & Suontausta, J, Applications of Transient Phenomena during Earth Faults in Electricity Distribution Networks, International Conference on Energy Management and Power Delivery (EMPD'95), Singapore, Nov. 1995. pp. 234-239.

Lakervi, E., Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Otatieto Oy julk. 566, Helsinki 1996, 109 p.

Lakervi, E., Tulevaisuuden sähkönjakelutekniikat, Sähkölaitosalan uudet tekniikat, TTKK-SEJ raportti 7-96, 9s.

Bastman, J., Repo, S. and Lakervi, E., Comparision and Applicability of Two Voltage Calculation Methods, IASTED International Conference on High Technology in the Power Industry, Banff. Alberta, Canada, June 6-8 1996, pp. 188-191.

Lakervi, E., Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Otatieto Oy julk. 566, Helsinki 1996, 109 p.

Lakervi, E., Tulevaisuuden sähkönjakelutekniikat, Sähkölaitosalan uudet tekniikat, TTKK-SEJ raportti 7-96, 9 s.

Nikander, A., Lakervi, E. and Lehtonen, V., Alternative Applications for Extinguishing of Earth Fault Arc in Medium Voltage Network. 31st Universities Power Engineering Conference, Iraklio, Greece, September 18-20 1996. pp. 784-787.

Nikander, A. and Lakervi, E., Developments for Improving Earth Faulf Arc Extinction in Medium Voltage Networks. International Conference on Power System Protection (PSP 96), Bled, Slovenia, October 7-9 1996. 6 p.

Lakervi, E., Lindgren, S. and Mortensen. K.B., Deregulation - Challenges and Impacts for Planning and Documentation. CIRED 97 International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Birmingham, UK, 2 - 5 June 1997. pp. 6.2.1-6.2.3.

Lakervi, E. and Nurmi, M., Present Status in Applying Mathematical Planning Methods in AM/FM-GIS Systems. CIRED 97 14th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Birmingham, UK, 2 - 5 June 1997. pp. 6.24.1-6.24.5.

Nikander, A. and Lakervi, E., A Philosophy and Algorithms for Extinquishing Earth Fault Arcs in Suppressed Medium Voltage Networks. CIRED 97 14th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Birmingham, UK, 2 - 5 June 1997. pp. 4.20.1-4.20.6.

Repo, S., Bastman, J. and Lakervi, E., Experiences of Using a Perceptron Neural Network and Levenberg-Marquardt Training Algorithm in State Estimation. International Power Engineering Conference, IPEC '97, Singapore, 22 - 24 June 1997. pp. 114-119.

Repo, S., Bastman, J. and Lakervi, E., Multilayer Perceptron Neural Network Based Static Voltage Stability Assessment. ISAP '97, The International Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems, Seoul, Korea, July 6 - 10, 1997. pp.

Lakervi, E. (Editor), Electricity Distribution in Open Market Conditions, EES-UETP Course Proceedings, Espoo, Finland, November 19-22, 1997, 440 p.

Lakervi, E. and Nikander, A., The Effect of Earth Fault Protection Practices on the Frequency of Outages in MV Lines, Research Programme on Electric Distribution Automation (EDISON) 1993-1997, VTT Research Notes 1824, Espoo 1997, pp. 35-46.

Kärkkäinen, S., Lakervi, E. and Rissanen, P., Developments in New Electricity Products for Low Voltage Customers, UPEC 98 33rd Universities Power Engineering Conference, Edinburgh UK, September 8-10, 1998, pp.109-113

Kärkkäinen, S., Lakervi, E. and Heine, P., Customer Services and Their Impacts in Competitive Electricity Markets, CEPSI 98 12th Conference on the Electric Power Supply Industry, Pattaya, Thailand, November 2-6, 1998, Vol. 13, pp. 6-13

Heine, P., Pohjanheimo, P. and Lakervi, E., Research on Voltage Sag Calculation in Network Information Systems and Power Quality Products, Second International Meeting on Systems Technologies for Unbundled Power Quality Services, Gainesville, USA, February 5-7, 1999, pp. 55-60.

Pitkänen,J. and Lakervi,E., Current Ratings of Underground Cables for Distribution Management Systems, CIRED – 15th International Conference on Electricity Distribution, Nice, June 1-4,1999

Farin,J., Siirola,M., Pohjanheimo,P., Heine,P. and Lakervi,E., Power Quality Measurements and DIP Calculations in Finnish Electricity Networks, CIRED – 15th International Conference on Electricity Distribution, Nice, June 1-4, 1999, Session 2: Power Quality and EMC, pp. 215 - 220

Kärkkäinen,S., Lakervi,E. and Heine,P., DSM and Customer Services in Competitive Electricity Market in Finland, CIRED – 15th International Conference on Electricity Distribution, Nice, June 1-4, 1999, Session 4: Dispersed Generation Management and Utilisatation of Electricity, pp. 161-165

Bastman,J., Lakervi,E. and Repo,S., Comparison of Solution Algorithms in Point of Collapse Method, PSCC ´99 – 13th Power Systems Computation Conference, Trondheim, Norway, June 28 – July 2, 1999

Lakervi,E., Heine,P. and Pohjanheimo,P., Voltage Sag Management in FRIENDS, 3rd International Meeting on System Technologies for Unbundled Power Quality Services, Espoo, Finland, July 4-5, 1999, pp. 37-40.

Tripathy, Sarat C. and Lakervi, E., Thermal Consideration in Shortterm Overloading of Distribution Transformers, TKK, Espoo 1999, 26 p., Tesla-report 17/99.

Pohjanheimo, P. and Lakervi, E., A Simplified Steady State Model of a Dynamic Voltage Restorer, Third IASTED International Conference, Power and Energy Systems, Las Vegas, Nevada, USA, November 8-10, 1999, pp. 278 - 284

Tripathy, S.C. and Lakervi, E., Transient Analysis of Transformer Loadability above Nameplate Rating, Third IASTED International Conference, Power and Energy Systems, Las Vegas, Nevada, USA, November 8-10, 1999, pp. 349 - 354

Bastman, J., Lammintausta, M. and Lakervi, E., Using Matlab in Power System Computation, Third IASTED International Conference, Power and Energy Systems, Las Vegas, Nevada, USA, November 8-10, 1999, pp. 392 - 397

Lakervi, E. & Holmes, E.J., Electricity Distribution Network Design, Chinese Edition, CEPP, PR China 1999, 221p.

Lakervi. E., Voltage Sag Mitigation through Distribution System Design, IEEE PES Winter Meeting, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Power Engineering Society Winter Meeting, Singapore, January 23-27, 2000, Volume 4, pp. 2879-2880

Pohjanheimo, P. and Lakervi, E., Steady State Modeling of Custom Power Components in Power Distribution Networks, IEEE PES Winter Meeting, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Power Engineering Society Winter Meeting, Singapore, January 23-27, 2000, Volume 4, pp. 2949-2954

Heine, P., Pohjanheimo, P. and Lakervi, E., Tools for Power Quality Evaluation and Improvement, Fourth International Meeting on Systems Technologies for Unbundled Power Quality Services, Singapore, January 28, 2000, pp. 30-32

Lammintausta, M. and Lakervi, E., An Approach to Estimate the Cost of Disturbance to Participants of Electricity Markets, DRPT 2000, International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies 2000, London, UK, April 4-7, 2000, pp. 482-487

Heine, P., Pohjanheimo, P. and Lakervi, E., Computational Tools for Power Quality Management, The 1st International Workshop of System Technologies for Unbundled Power Quality Services, Seoul, Korea, June 22-24, 2000, pp. 88-90

Heine, P., Pohjanheimo, P., Lakervi, E. and Rissanen, P., Methods and Tools for Voltage Sag Evaluation Implemented in a Network Information System, UPEC 2000, 35th Universities' Power Engineering Conference, Belfast, September 6-8, 2000, 5 p.

Chen, C., Lakervi, E., Elenius, S. and Heine, P., Calculation of Voltage Collapse Points with OPF Method, UPEC 2000, 35th Universities' Power Engineering Conference, Belfast, September 6-8, 2000, 5 p.

Lammintausta, M. and Lakervi, E., Economic Risks of Assessing Available Transmission Capacity by Probabilistic Planning, PMAPS 2000, 6th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Funchal, Madeira, Portugal, September 25–28, 2000, 4 p.

Tripathy, S. C. and Lakervi, E., Evaluation of Transformer Loading above Nameplate Rating, Electric Machines and Power Systems, 28, 2000, pp. 971-981

Lakervi, E., Power Distribution Network in Open Market – Experiences from Finland, CICED 2000, China International Conference on Electricity Distribution, Shanghai, China, October 17–20, 2000, 5 p.

Kärkkäinen, S. and Lakervi, E., Unbundling of Retail and Network Businesses in Liberalised Electricity Market –Experiences from Finland, CEPSI 2000, The 13th Conference of the Electric Power Supply Industry , Manila, Philippines, October 23–27, 2000, 8 p.

Kärkkäinen, S. and Lakervi, E., Liberalisation of Electricity Market in Finland as a Part of Nordic Market, IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution, Volume 148, Number 2, March 2001, pp. 194-199

Lakervi, E., Kansainvälisen sähkökirjan syntyminen, Tieto ja kirja, Suomen tietokirjailijat ry, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2001, pp. 153-159

Glamocanin, V., Lakervi, E., Pohjanheimo, P. and Heine, P., Computer Applications and Technologies, Final report of the international collaboration project named "Systems technologies for Unbundled Power Quality Services", Japan, March, 2001, Chapter 8, pp. 58-72

Heine, P., Pohjanheimo, P., Lehtonen, M. and Lakervi, E., Estimating the Annual Frequency and Cost of Voltage Sags for Customers of Five Finnish Distribution Companies, CIRED, 16th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution, Amsterdam, The Netherlands, June 18–21, 2001, Technical Theme 2 – Power quality and EMC, Paper 2.25, 5 p.

Heine, P., Lehtonen, M. and Lakervi E., Voltage Sag Analysis Taken into Account in Distribution Network Design, 2001 IEEE Porto Power Tech, Portugal, September 10-13, 2001, Volume III, Paper PSP-222, 6 p.

Heine, P., Pohjanheimo, P., Lehtonen, M. and Lakervi, E., A Method for Estimating the Frequency and Cost of Voltage Sags, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 2, May 2002, pp. 290-296

Kinnunen, M., Lakervi, E., Kärkkäinen, S. and Rissanen, P., Estimation and Role of Distribution System Losses in Open Markets, International Conference on Power System Technology, IEEE-PES/CSEE, Kunming, China, October 13-17 2002, pp. 897-901

Lakervi, E. and Holmes, E.J., Electricity Distribution Network Design. IEE Power Series 21. 2nd Edition. Peter Peregrinius Ltd, revised reprint, 2003. 325 p.

Uhlen, K., Elenius, S., Norheim, I., Jyrinsalo, J., Elovaara, J and Lakervi, E., Application of Linear Analysis for Stability Improvements in the Nordic Power Transmission System, IEEE/PES General Meeting, Toronto, Canada, July 13–17, 2003, 7 p.

Kinnunen, M., Lakervi, E. and Kärkkäinen, S., Estimation of Distribution Network Losses and Their Value in Competitive Electricity Market, CIRED, 17th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution, Barcelona, Spain, May 12–15, 2003, 6 p.

Elenius, S.,Uhlen, K. and Lakervi E., Effects on controlled Shunt and Series Compensation on Damping in the Nordel System. IEEE Transactions on Power Systems, 2005, Vol. 20, nro 4, pp. 1946-1957

Ash, K., Gaunt, T., Zhang, S., and Lakervi, E., Innovative solutions and best practices for electrification of remote areas, Paper C2, CIGRE Colloquium on Electricity for Rural Socio-Economic Development, Langkawi, Malaysia, 1 - 5 May 2007

Lakervi E. and Partanen J., Sähkönjakelutekniikka, Otatieto Oy julk. 609, Helsinki 2008, 285 p.

Lakervi E. and Partanen J., Sähkönjakelutekniikka, 2. painos, Otatieto Oy julk. 609, Helsinki 2012, 295 p.

Lakervi E., Partanen J., Fan M., Zhang Y. & Zhao J., Electricity Distribution Technology with Economy and Management (Only in Chinese), CEPP, PR China, 2018, 198 p.

 

Back